Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy Drukpolska.pl prowadzony jest przez 365 INTERNATIONAL Sp. z o.o. wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 363277252, nr NIP 9721259796
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Przez Klienta rozumie się osobę niebędącą konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 j.t.).
2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Drukpolska.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Przedsiębiorca – 365 International, z siedzibą: ul.Sprzeczna 9,62-002 Suchy Las wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 363277252, nr NIP 9721259796
4. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.drukpolska.pl

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Sprzeczna 9, 62-002 Suchy Las
2. Adres poczty elektronicznej: info@drukpolska.pl
3. Numer telefonu: +48 61 670 50 80
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (z podatkiem vat)
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. gotówka
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.