Regulamin sklepu internetowego Drukpolska.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy Drukpolska.pl prowadzony jest przez 365 International Marcin Besz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 362876418, nr NIP 782-227-70-56
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Przez Klienta rozumie się osobę niebędącą konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 j.t.).
2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Drukpolska.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Przedsiębiorca – 365 International, z siedzibą: ul.Sprzeczna 9,62-002 Suchy Las wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 362876418, nr NIP 782-227-70-56
4. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.drukpolska.pl

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Sprzeczna 9, 62-002 Suchy Las
2. Adres poczty elektronicznej: info@drukpolska.pl
3. Numer telefonu: +48 61 670 50 80
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (z podatkiem vat)
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. gotówka
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.